Nawigacja
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Aktualnie online
» Goci online: 1

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 4
» Najnowszy uytkownik: niziur97
Newsletter
Aby mc otrzymywa e-maile z ZAGŁĘBIOWSKIE WOPR musisz si zarejestrowa.

INFORMACJA PUBLICZNA

Nowelizacja z 2015 r. wprowadziła do ustawy o działalności pożytku publicznego przepisy o udzielania informacji publicznej przez organizacje realizujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym (art. 4a – 4c).

Wprowadzone przepisy mają ułatwić organizacjom spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662) i wywiązanie się z obowiązku udostępniania informacji publicznej, jednak z uwzględnieniem specyfiki działalności organizacji pozarządowych i bez konieczności ponoszenia kosztów prowadzenia strony w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zgodnie z nimi organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym są obowiązane udostępniać informacje publiczne w co najmniej jeden z trzech wskazanych w ustawie sposobów:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • na wniosek, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 • na stronie internetowej organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

Jakie informacje upubliczniać?
W ustawie o pożytku nie zostało sprecyzowane, jakie informacje w szczególności organizacje powinny upubliczniać. Ponieważ jednak w zakresie nieuregulowanym ustawa o pożytku odsyła do ustawy o dostępie do informacji publicznej – należy się kierować jej zapisami. Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) stanowi natomiast, że upubliczniane powinny być następującego rodzaju informacje o:

 • statusie prawnym lub formie prawnej, 
 • organizacji, 
 • przedmiocie działalności i kompetencjach, 
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje, i ich kompetencjach, 
 • strukturze własnościowej, 
 • majątku, którym dysponują (w tym także o majątku pochodzącym ze źródeł publicznych, np. dotacji, oraz pożytkach z niego i jego obciążeniach),
 • zasadach działania (w tym m.in. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska).

W jakiej formie udostępniać?
Forma informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej także podlega pewnym wymogom, opisanym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o działalności pożytku publicznego nie reguluje tej kwestii osobno, wydaje się więc, że organizacja, która zdecyduje się na upublicznianie informacji na swojej stronie internetowej, powinna kierować się zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej i również na swoich stronach zadbać o to, aby informacje:

 • były oznaczone danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
 • zawierały dane, określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść;
 • zawierały dane, określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację na stronę;
 • zawierały oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia.

 

W ZAKRESIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ
Klubu i Zagłebiowskiego WOPR 
INFORMUJEMY, ŻE WW. PODMIOTY NA CHWILĘ OBECNĄ NIE KORZYSTAJĄ Z DOFINANSOWAŃ I DOTACJI POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)