Nawigacja
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Aktualnie online
» Goci online: 1

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 4
» Najnowszy uytkownik: niziur97
Newsletter
Aby mc otrzymywa e-maile z ZAGŁĘBIOWSKIE WOPR musisz si zarejestrowa.

UBEZPIECZENIE OC/NNW

Aby ochrona była skuteczna i odpowiadała wykonywanym czynnością zawodowym oraz dawała poczucie realnego zabezpieczenia adekwatnego do indywidualnych potrzeb, najważniejszy jest odpowiedni dobór wariantu ubezpieczenia. 
W tym celu Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. opracowało trzy warianty jak chodzi o zakres ubezpieczenia oraz cztery warianty główne jak chodzi o sumy ubezpieczenia oraz wiele możliwych podwariantów do indywidualnego wyboru. 
Prezentowane są 3 tabele 
W tabeli pierwszej i w tabeli drugiej są warianty podstawowe
W tabeli trzeciej (zakres najszerszy) znajduje się ochrona dotycząca czasu pracy, w drodze oraz w życiu prywatnym


Propozycja PZU S.A. w każdym z trzech powyższych zakresów oprócz szerokiego wachlarza wariantów z różnymi sumami ubezpieczenia do wyboru, została rozszerzona o dodatkowe elementy zakresu ochrony ubezpieczenia, takie jak:
ryzyko HIV czy WZW, ryzyko zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego 
oraz w części OC - 
Koszt Ochrony Prawnej dla każdego ubezpieczonego Ratownika.
 

I. Ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością albo aktywnością sportową albo wykonywanym zawodem określonymi w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z tą działalnością albo aktywnością sportową albo wykonywanym zawodem mieniem.

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC

PZU SA zapewnia każdemu Ubezpieczonemu dla wszystkich wariantów za wyjątkiem podstawowego, za opłatą dodatkowej składki możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego o szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w jakimkolwiek miejscu na świecie – klauzula nr 3 (składka dodatkowa w tabeli).

W ramach ubezpieczenia Kosztów Ochrony Prawnej towarzystwo zapewnia:

Ochronę ubezpieczeniową obejmującą ponad sumę gwarancyjną zastosowaną w stosunku do danego Ubezpieczonego, jednak w granicach nie więcej niż 10.000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych:

  1. pokrycie kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi; w przypadku zwrotu kosztów przez przeciwnika procesowego, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu PZU kosztów, które zostały przez nich pokryte;

  2. zwrot kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego we własnym imieniu, o ile jest prowadzone w celu ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego i jednocześnie o ile zostały uprzednio zaakceptowane przez PZU; wartość tych kosztów do zwrotu przez PZU określona jest w wysokości wyliczanej według minimalnych stawek za czynności radcy prawnego w obowiązującym, w czasie prowadzenia sprawy, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radcy prawnego;

  3. poniesienia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego;

  4. pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej; jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielom odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez Ubezpieczycieli pokryte. 

II. Ubezpieczenie NNW Ratownika

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego). Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było relatywnie wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia bowiem to od niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło poważną pomoc finansową po wypadku i nie można powiedzieć, że jest niewiele warte.

 

W ramach ubezpieczenia NNW towarzystwo zapewnia:

 

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w podstawowym zakresie obejmuje:

a.następstwa nieszczęśliwego wypadku,

b.następstwa ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, jeżeli w wyniku tego ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała.

 

Zakres świadczeń podstawowych obejmuje:

  1. świadczenie z tytułu śmierci,

  2. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% świadczenia za 1% orzeczonego uszczerbku)

  3. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

  4. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,

  5. świadczenie za leczenie uciążliwe,

  6. usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP.

2. PZU SA zapewnia ponadto każdemu Ubezpieczonemu rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW.

3. Rodzaj i wysokość świadczeń dodatkowych rozszerzający zakres wynikający z ubezpieczenia NNW:

a. świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW – w wysokości wynikającej z wybranej opcji, niezależnie od liczby i rodzaju wirusów WZW, które pojawią się po jednej ekspozycji,

b. świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej – w wysokości wynikającej z wybranej opcji.

4. PZU SA zapewnia każdemu Ubezpieczonemu rozszerzenie ochrony o zawał serca lub krwotok śródczaszkowy.

5. Zakres terytorialny: Polska i Świat


Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)